textilkonstnär, hantverkare och pedagog

WHAT IS A QUEER SPACE?

11 maj 2017. RFSL går ut med ett uttalande där de berättar att ordföranden i RFSL Stockholm väljer att avsluta sin post som på grund av hot och trakasserier. Under våren kommer även alarm att människor förföljs, tillfångatas och torteras så att de ska ange fler som, liksom dem, avviker från den heterosexuella läggningen i Tjetjenien. I så många länder, städer, världen över, blir människor utsatta på grund av deras könsidentitet eller sexuella läggning. Ingenstans kan du vara riktigt säker på att du bara får vara den du är utan att bli påmind om hur normen i nästan alla samhällen ser ut och hur du avviker från den.

Sommaren 2016 gick en person in på en nattklubb i Orlando, Florida, USA och sköt massvis av queers. Det som skulle vara ett tryggt rum blev attackerat och satt i total skräck. Detta skapade väldigt mycket oro i alla HBTQ-sammanhang runtom i världen och behoven av fler queera rum visades vara tydligt. Det fick mig att vilja röra mig utanför mig själv i mitt skapande, göra något som var större än mig själv och få in fler perspektiv i hantverket. Jag gick ut i sociala medier och frågade; Vad är ett queert rum?

Sedan dess har jag använt de svar jag fått till olika textila tolkningar. Min förhoppning är att mitt undersökande och mina tolkningar kan skapa ett rum där du som queer får vila från alla normer och förtryck, om så bara för en stund. Ett rum där du kan känna dig hemma och välkommen att slappna av. En mjuk tillvaro som kan väga upp det hårda jävla skitsamhället.

Jag fick svaren;

 • ett mer inkluderande space
 • ett hem
 • icke-elitistiskt naket och skört (att få visa sig svag tillsammans med andra som också visar sina svagheter och sen tillsammans blir starka)
 • att äntligen få slappna av
 • en bubbla som kan kännas som en hel värld
 • ett stort NEJ till all annan skit utanför det queera rummet
 • en plats där alla kan vara trygga
 • ett (tryggt) likasinnat sammanhang
 • ett inkluderande sammanhang där kamp och styrka är ledorden snarare än uteslutning på grund av att en inte är queer på ”rätt sätt”.
 • Ett sammanhang där en underförstådd förståelse och allas röster är lika mycket värda
 • en påminnelse om att jag finns
 • en plats för att minnas, känna och drömma
 • något jag ibland brottas med
 • en plats för vila
 • en flykt från en vardag jag inte alltid är sams med
 • att inte behöva förhålla sig så mycket till en straight omgivning
 • att inte få frågor om allt mellan himmel och jord, inte behöver förklara och försvara
 • där en får frågor
 • inte auto-klassificeras utifrån rådande normer
 • kön, pronomen, läggning, bakgrund är inte givna utan söks med nyfikenhet
 • ett queert rum är accepterande och tryggt, en slipper bli ifrågasatt och kan vara sig själv fullt ut
 • ett space där en inte behöver förklara eller försvara sitt varande för att bli sedd och accepterad
 • att kunna säga ”mitt pronomen är hen” utan att det blir en diskusison
 • där en gemensam kamp förs, tillsammans
 • där det finns sårbarhet och styrka
 • där det finns frågor och vinklingar
 • där jag överraskas och bara får vara
 • synliggör motsättningarna kring uttalad aspekt
 • vi behöver ett rum i vilket vi stänger in oss för att känna trygghet
 • idag är det inte oändligt, utan avgränsat

ENGLISH

May 11, 2017. RFSL announces a statement in which they say that the chairman of RFSL Stockholm chooses to terminate his post as due to threats and harassment. During the same spring there will also be an alarm that people are being persecuted, captured and tortured so that they will enter more people who, like them, deviate from the heterosexual orientation in Chechnya. In so many countries, cities, worldwide, people become a target because of their gender identity or sexual orientation. Nowhere can you be really sure that you can be you without being reminded of how the norm in almost every society works and how you deviate from it.

In the summer of 2016, one person went to a nightclub in Orlando, Florida, USA and shot lots of queers. What would be a safe space was attacked and put in total horror. This created a lot of concern in all LGBTQ contexts around the world and the needs of more queer spaces were shown to be clear. It made me want to move outside myself in my creating process, do something bigger than myself and get more perspectives in the craft. I went out into social media and asked; What is a queer space?

Since then I have used the answers I received for various textile interpretations. My hope is that my investigations and my interpretations can create a space where you as a queer person get to rest from all norms and oppression, if only for a while. A space where you can feel at home and welcome to relax. A soft existence that can weigh up this bullshit society.